เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)

 » ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมรายละเอียด

 ⇒ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ (ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้(ปรับปรุงครั้งที่ 2) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้งานระบบงานมูลนิธิและงานสมาคม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดระเบียบข้อมูลใบอนุญาต ป.4(Cleansing) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้งานระบบงานขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เสียงขยายเสียง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการสง่ข้อมูลบัญชีทรัพย์จำนำขาดส่งฯ(จ.6)และบัญชีงบเดือน(จ.7)ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ.2555 เล่มที่ 4(ฉบับรวมกฎหมายอายุปืนและหนังสือสั่งการ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ.2548 เล่มที่ 3(ฉบับรวมหนังสือสั่งการ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ.2548 เล่มที่ 2(ฉบับรวมหนังสือสั่งการ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ.2548 เล่มที่ 1(ฉบับรวมกฎหมายอาวุธปืน) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ.2555 เล่มที่ 1(ฉบับปรับปรุง) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้งานระบบงานโรงรับจำนำ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (ร.ร.4) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ (ด้านการทะเบียน)
    ⊗ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1