เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  01 โครงสร้างหน่วยงาน   02 ข้อมูลผู้บริหาร
  03 อำนาจหน้าที่   04 แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ
  05 ข้อมูลการติดต่อ   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์   08 Q & A (ถาม-ตอบ)
  09 Social Network  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  010 แผนดำเนินงานประจำปี   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน    ประจำปี รอบ 6 เดือน
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   013 คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(ของประชาชนผู้มารับบริการ)   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ      การให้บริการ   017 E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  018 ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย        งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี   021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ          จัดหาพัสดุ
  022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการจัดหาพัสดุ   023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา      พัสดุรายเดือน
  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ      จัดหาพัสดุประจำปี  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนทรัพยากรบุคคลประจำปี

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต    ประจำปี   032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  034 เจตจำนงสุจริตของนายอำเภอ   035 การมีส่วนร่วมของนายอำเภอ
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง         การทุจริต
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  041 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน       043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1